«Затверджено»

Рішенням установчих зборів

засновників громадської організації

«Асоціація Музикотерапевтів України»

Протокол № 1 від «24» листопада  2019 р.

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Асоціація Музикотерапевтів України»

м. Львів – 2019

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Асоціація Музикотерапевтів України» (далі по тексту - Асоціація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, які професійно та цілеспрямовано використовують музику у терапевтичних стосунках та лікувальних цілях, займаються музикотерапевтичною практикою, дослідженнями у сфері музикотерапії / музичної терапії, звукотерапії, ритмотерапії, музичної психології, педагогіки, психотерапії, а також, інших осіб, які діють в Україні заради розвитку філософської, прикладної та клінічної музикотерапії, або музичної терапії.

1.2. Найменування громадської організації української мовою:

повне – Громадська організація «Асоціація Музикотерапевтів України»

скорочене – ГО «АМУ».

1.3. Найменування громадської організації англійською мовою:

повне – «Association of Music Therapists of Ukraine»

скорочене – «AMU».

1.4. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Асоціації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Асоціацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Асоціація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

  1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

 2.1. Діяльність Асоціації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Асоціація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Асоціація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету та цілі.

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Асоціації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, навчальні проекти, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Асоціації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті та цілям Асоціації і сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Асоціації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Асоціації.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Асоціації та її партнерів.

2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

  1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою Асоціації є сприяння розвитку музичної терапії та професійних музикотерапевтичних послуг у сферах соціальної перцепції, психологічного та психотерапевтичного консультування, профілактики психічного здоров’я, охорони здоров’я, лікування та реабілітації.

3.2. Напрямки та цілі:

3.2.1. об`єднання зусиль її членів у сприянні розвитку професійної музичної терапії/ музикотерапії в Україні, що є задоволенням та захистом законних соціальних, економічних, фахових, творчих, духовних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів, професійних об’єднань, а також, психологів, психотерапевтів, медичних працівників, педагогів, музикантів та людей мистецтва, які професійно займаються музикотерапевтичною практикою (використовують музику та музичні елементи - звук, ритм, мелодію і гармонію, як терапевтичне середовище) для розвитку всіх напрямів музикотерапії на благо суспільства.

3.2.2. забезпечення якості музикотерапевтичної професійної освіти та послуг.

3.3. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.3.1. Створення професійного фахового поля підтримки та інтегрування музикотерапії, або музичної терапії в охорону здоров’я, культуру та освітню сфери життєдіяльності України.

3.3.2. Впровадження фахових стандартів Європейської конфедерації музичної терапії (ЄКМТ) / European Music Therapy Confederation (EMTC) та Всесвітньої федерації музичної терапії (ВФМТ) / World Federation of Music Therapy (WFMT), або їх правонаступників чи інших визнаних Асоціацією фахових інституцій.

3.3.3. Об’єднання зусиль у сфері сучасної музикотерапії, науки, нейронауки, медицини, психології, педагогіки, мистецтва, філософії для сприяння розвитку і еволюції музикотерапії.

3.3.4. Сприяння створенню середовища для залучення та інтеграції українських фахових музикотерапевтичних співтовариств (асоціацій, інститутів, центрів і тому подібне), а також усіх фахівців в галузі музично-орієнтованих психотерапій у спільне фахове поле для розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу.

3.3.5. Сприяння навчанню, підвищенню фахового рівня і кваліфікації та подальшого фахового розвитку осіб, які претендують на визнання українських колег та міжнародного фахового музикотерапевтичного співтовариства та сертифікацію.

3.3.6. Сприяння розвитку музикотерапевтичної / музично терапевтичної науки і практики в Україні.

3.3.7. Сприяння у створенні засад та умов для визнання Асоціації українськими, міжнародними та іншими громадськими музикотерапевтичними організаціями.

3.3.8. Сприяння офіційному визнанню професії музикотерапії/музичної психотерапії в Україні.

3.3.9. Сприяння підготовці кваліфікованих музикотерапевтів в Україні та забезпеченню населення України фаховою та кваліфікованою музикотерапевтичною допомогою на рівні світових стандартів.

3.3.10. Розвиток та зміцнення співпраці з представниками вітчизняних та зарубіжних музикотерапевтичних об’єднань з метою обміну досвідом та підвищення фахового рівня українських фахівців з музикотерапії.

3.3.11. Проведення культурних заходів, пов’язаних зі знаннями музичної психології, музичної психотерапії спрямованих на розвиток особистості;

3.3.12. Сприяння науково-дослідницькій діяльності в галузі філософської, клінічної та прикладної музикотерапії, підтримка просвіти й досліджень в галузі музикотерапевтичної психотерапії;

3.3.13. Участь в установленому законодавством порядку у розробці і впровадженні вітчизняних фахових стандартів та вимог до підготовки, сертифікації й акредитації фахових музикотерапевтів, які надають музикотерапевтичну допомогу населенню, з метою формування фахової ідентичності.

3.3.14. Створення засобів масової інформації (у тому числі на цифрових носіях в мережі Інтернет).

3.3.15. Здійснення видавничої діяльності у тому числі на цифрових носіях та мережі Інтернет відповідно до законодавства.

3.3.16. Сприяння налагодження співпраці та розширенню спектра соціальних контактів, обміну досвідом та інформацією з державними, громадськими та іншими організаціями, закладами освіти та охорони здоров'я, фондами, науковими установами, підприємствами, що займаються проблемами соціального розвитку, виховання та навчання, пропагандою здорового способу життя і духовності.

 4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ВИДИ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 4.1. Членство в Асоціації є фіксованим, добровільним та індивідуальним у відповідності з цим Статутом та Положенням про декларацію членства в Асоціації.

4.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають Статут Асоціації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Асоціації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Асоціацію. Належність чи неналежність до Асоціації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Засновники Асоціації, які ініціювали створення Асоціації та запрошені особи, які прийняли участь у роботі Установчих зборів Асоціації, набувають статусу члена-засновника Асоціації та мають права і несуть обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом, відповідно Положення про декларацію членства в Асоціації та внутрішніми документами Асоціації.

4.5. Прийом у члени Асоціації здійснюється шляхом:

4.5.1. на підставі письмової заяви на ім’я президента Асоціації;

4.5.2. реєстрації через мережу Інтернет на офіційній веб-сторінці Асоціації.

4.6. Незалежно від типу реєстрації кандидат в члени Асоціації повинен при реєстрації

вказати свої прізвище, ім’я та по батькові, відомості про освіту, контактну адресу, номер засобу зв’язку (мобільний телефон тощо), адресу електронної поштової скриньки, за бажанням, координати у соціальних мережах.

4.7. Заява кандидата в члени Асоціації розглядається Правлінням Асоціації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви та може прийняти одне з нижче вказаних рішень:

4.7.1. про надання певного статусу індивідуального члена Асоціації, згідно Положенням про декларацію членства в Асоціації;

4.7.2. про відмову у членстві в Асоціації.

4.8. Прийняття членів до Асоціації здійснюється після сплати ними вступного внеску,

про необхідність та розмір сплати котрого органи Правлінням Асоціації повідомляють

кандидата в члени Асоціації.

4.9. Правління Асоціації має право делегувати право прийняття в члени Асоціації відокремленим підрозділам Асоціації або іншим статутним органам.

4.10. Члени Асоціації можуть бути сертифікованими.

4.10.1. Сертифікованими членами Асоціації можуть стати члени Асоціації, які мають вищу базову профільну освіту (що підтверджується відповідним дипломом про вищу освіту) і які пройшли фахову тренінгову підготовку згідно стандартів Асоціації або у відповідності до стандартів ЄКМТ/ EMTC, ВФМТ/ WFMT, чи наданих індивідуально особами, які внесли вагомий внесок у розвиток музикотерапії в Україні та світі, представниками вищевказаних організацій та інших визнаних Асоціацією фахових інституцій.

4.10.2. Членам Асоціації видаються посвідчення та сертифікати встановленого Правлінням зразка.

4.11. Види членства:

4.11.1. Члени об’єднання поділяються на асоційованих, дійсних, членів-засновників та почесних членів.

4.12. Дійсне членство можуть вимагати всі музикотерапевти, які мають право на професійну діяльність в Україні та ті, які на погляд Асоціації, відповідають у своїй кваліфікації вимогам згідно зі стандартами Асоціації або у відповідно до стандартів Європейської конфедерації музичної терапії (ЄКМТ) / European Music Therapy Confederation (EMTC), Всесвітньої федерації музичної терапії (ВФМТ) / World Federation of Music Therapy (WFMT), або їх правонаступників чи інших визнаних Асоціацією фахових інституцій та які відповідають одночасно наступним переліченим критеріям:

4.12.1. особи, які мають кваліфікаційний рівень «Сертифікований музикотерапевт» за сертифікаційною програмою Асоціації, або особи, сертифіковані іншими інституціями чи навчальними програмами у тому числі індивідуальними, які визнає Асоціація.

4.12.2. мають досвід практичної роботи у напрямку музикотерапія тривалістю не менш 1 (одного) року, або беруть участь у науково-дослідницькій роботі в галузі музикотерапії.

4.12.3. складуть декларації членства відповідно до Положенням про декларацію членства Асоціації.

4.13. Член-засновник Асоціації набуває статус згідно п. 4.4., та права членів Асоціації згідно п.4.17., у відповідності до цього Статуту та Положення про декларацію членства в Асоціації

4.14. Асоційовані члени: особи, які вивчають музикотерапію згідно навчальної програми Асоціації, або визнаних Асоціацією інституцій та набули кваліфікаційний рівень «Консультант» згідно вимог Асоціації.

4.14.1. складуть декларації членства відповідно до Положенням про декларацію членства в Асоціації.

4.15. Почесні члени Асоціації Музикотерапевтів України – це особи, які обрані з ініціативи правління на Загальних зборах за особливі заслуги при досягненні цілей Асоціації, які зробили значний внесок у створення та діяльність Асоціації, мають особливі досягнення у справі музикотерапії, сприянні популяризації професії музикотерапевта або надали значну організаційну, матеріальну чи іншу підтримку діяльності Асоціації.

4.15.1. Почесні члени мають право брати участь в роботі Загальних зборів Асоціації з

правом дорадчого голосу.

4.15.2. Дійсні члени Асоціації можуть додатково набувати статус почесного члена, згідно п. 4.15., зберігаючи право голосу та право бути обраними в виборні органи Асоціації згідно п. 4.17.2., бути звільненими від сплати членських внесків п. 4.16., та користуватись пільгами почесних членів згідно цього Статуту та Положення про декларацію членства в Асоціації.

4.16. Асоційовані і почесні члени мають рівні з дійсними членами та членами засновниками права, визначені в п. 4.17., за виключенням права голосу на Загальних Зборах та права обирати і бути обраним до статутних органів Асоціації п. 4.17.2. та мають обов’язки, визначені в п. 4.18., за виключенням того, що почесні члени не сплачують членські внески та не виконують вимоги щодо постійного підвищення кваліфікації.

4.17. Загальні права членів громадської організації «Асоціація музикотерапевтів України»:

4.17.1. брати участь в будь-якій діяльності Асоціації у відповідності до Статуту та діючого законодавства, включаючи навчання;

4.17.2. брати участь та голосувати на Загальних зборах Асоціації як особисто, так і через свого представника, обирати і бути обраними в виборні органи Асоціації, в т.ч. вносити пропозиції порядку денного, щодо зміни Статуту, норм, правил Асоціації інших питань, висувати кандидатів до керівних органів Асоціації;

4.17.3. користуватись послугами, які надаються Асоціацією своїм членам, в т.ч. мати доступ до найновішої професійної інформації шляхом участі в семінарах, конференціях і передплати на професійні публікації;

4.17.4. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Асоціації;

4.17.5. звертатися до органів Асоціації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, одержувати відповіді;

4.17.6. інші права, які не суперечать Статуту та діючому законодавству України.

4.17.7. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.17.8. оскаржувати рішення загальних зборів до суду.

4.17.9. одержувати інформацію з питань діяльності Асоціації;

4.17.10. звертатися до органів Асоціації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.17.11. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Асоціації до прийняття рішень з цих питань;

4.17.12. вільно виходити з Асоціації за власною письмовою заявою.

4.18. Члени Асоціації зобов’язані:

4.18.1. дотримуватись положень Статуту Асоціації;

4.18.2. дотримуватись норм професійної етики‚ затверджених Асоціацією;

4.18.3. виконувати рішення керівних органів Асоціації;

4.18.4. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Асоціації та відповідно до Положення про членство в Асоціації (окрім почесних членів, які звільняються від сплати внесків та членів, щодо яких прийнято рішення Правління про звільнення їх від сплати вступних та/чи членських внесків або про відстрочення сплати вступних та/чи членських внесків );

4.18.5. сприяти здійсненню завдань Асоціації;

4.18.6. брати участь у публічних заходах, що проводяться Асоціацією.

4.18.7. своєчасно надавати інформацію Правлінню Асоціації щодо зміни персональних засобів комунікації, в тому числи телефонних номерів, електронної пошти та інше;

4.18.8. виконувати вимоги про постійне підвищення професійної кваліфікації, встановлені Правлінням Асоціації або іншими визнаними Асоціацією організаціями;

4.19. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

4.19.1. виходу із Асоціації за власним бажанням;

4.19.2. виключення із Асоціації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, норм професійної етики‚ затверджених Асоціацією, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Асоціації, або якщо член втратив зв’язок із Асоціацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.19.3. смерті члена Асоціації.

4.20. Вихід з Асоціації здійснюється за письмовою заявою учасника Асоціації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.21. Підстави для виключення з членів Асоціації:

4.21.1. у разі невиконання статутних обов’язків;

4.21.2. порушення Статуту Асоціації;

4.21.3. невиконання рішень Загальних Зборів або Правління, які є обов’язковими для всіх членів Асоціації;

4.21.4. неучасть в діяльності Асоціації особисто або через представника та втрати зв’язків з Асоціацією протягом двох років;

4.21.5. порушення етичних норм члена Асоціації;

4.21.6. поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво й завдають шкоди честі, гідності або діловій репутації Асоціації;

4.21.7. несплати членських внесків протягом останнього року.

4.21.8. у випадку добровільного виходу, або виключення члена Асоціації вступні та членські внески поверненню не підлягають.

4.22. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів.

4.23. Член Асоціації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Асоціації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Асоціацією.

4.24. Правління має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Асоціації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Асоціації.

4.25. Детальний порядок реалізації прав та обов`язків членів Асоціації, розмір, форми та

порядок сплати членських внесків визначаються Положенням про декларацію членства в Асоціації, яке затверджується Загальними зборами Асоціації.

 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

 5.1. Управління Асоціацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Асоціації.

5.2. Органами управління Асоціацією є: Загальні збори членів громадської організації, Правління Асоціації, Президент (який одночасно виступає головою Правління) та Віце-Президент Асоціації.

5.2.1. Засідання керівних органів Асоціації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм та онлайн конференцій.

5.2.2. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Асоціації та повідомляє про прийняте рішення членів Асоціації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

5.2.3. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів громадської організації (далі – Загальні збори) є вищим органом Асоціації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

5.3.1. У Загальних зборах Асоціації беруть участь її члени-засновники та дійсні члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Асоціації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня проста більшість всіх членів Асоціації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Асоціації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Президентом, а також членами Асоціації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Асоціації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Асоціації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Асоціації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Асоціації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Асоціації, відомостей про Асоціацію.

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Асоціації.

5.3.5.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

5.3.5.5. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6. Обрання Правління Асоціації в складі 3 (трьох) членів (включно з Президентом, який є одночасно головою Правління) та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.7. Обрання та відкликання Президента Асоціації.

5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Асоціації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків вартості майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Голова зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Асоціації та членів Асоціації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Правління Асоціації є керівним органом Асоціації на період між Загальними зборами, обирається в складі 3 (трьох) чоловік терміном на 3 (три) роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Асоціації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Головою Правління є Президент Асоціації.

5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Асоціації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Асоціації на Загальних зборах організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.4.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Асоціації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Асоціації.

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Асоціації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Асоціації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Асоціації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Асоціації; звітів з виконання програм та проектів Асоціації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. підготовка до затвердження Загальними Зборами проектів документів, що

регламентують діяльність Асоціації, проектів змін до статуту та правил внутрішнього

розпорядку;

5.4.4.8. затвердження Положення про декларацію членства в організації;

5.4.4.9. прийняття і виключення зі списку членів Асоціації та організація обліку членів;

5.4.4.10. управління, захист та розпорядження майном Асоціації відповідно до цього статуту та чинного законодавства України;

5.4.4.11. затвердження штатного розпису Асоціації, преміювання працівників Асоціації;

5.4.4.12. затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Асоціації;

5.4.4.13. вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів;

5.4.4.14. затвердження і зміна оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів,

балансів і звітів Асоціації;

5.4.4.15. встановлення порядку фінансування Асоціації;

5.4.4.16. прийняття рішень про заснування і припинення підприємств, установ, організацій;

5.4.4.17. затвердження символіки Асоціації, визначення порядку її використання;

5.4.4.18. затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток;

5.4.4.19. затвердження Етичного кодексу організації.

5.4.4.20. Правління Асоціації має право затверджувати внутрішні правила, процедури
(регламенти), створювати і припиняти консультативні, дорадчі, постійні і тимчасові
органи за напрямками діяльності, затверджувати положення про ці органи, а також
обирати, призначати, звільняти або заміщати членів цих органів.
5.4.4.21. Члени інших постійних і тимчасових органів можуть брати участь у засіданнях
правління Асоціації, який створив ці постійні і тимчасові органи, з правом дорадчого
голосу.

5.4.4.22. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Президент Асоціації.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Асоціації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Президентом Асоціації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь його члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів загального числа членів Правління. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос голови Правління (Президента Асоціації).

5.4.9. Якщо окремі члени правління письмово повідомили до початку засідання правління
про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з
використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно
або до моменту закінчення засідання.

5.4.10. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти
рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не
менше 50% членів правління. Члени правління зобов'язані письмово підтвердити
результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих
днів з дати одержання питання для голосування.

5.5.2. Президент Асоціації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Асоціації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Президент Асоціації обирається та звільняється Загальними зборами раз на 3 (три) років є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Асоціації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Асоціації.

Президент Асоціації:

5.5.2.1. Діє від імені Асоціації без довіреності та представляє Асоціацію у її стосунках з іншими особами.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Асоціації.

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Асоціації.

5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Асоціації.

5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Асоціації, укладає та підписує від імені Асоціації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Асоціації.

5.5.2.6. Організовує підготовку засідання Правління.

5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Асоціації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Асоціації ї та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Асоціації, Правління та Загальних зборів Членів Асоціації.

5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Асоціації на чергових Загальних Зборах.

5.5.2.9. Президент Асоціації рекомендує правлінню для затвердження віце-президента

Асоціації. Віце-президент Асоціації діє за дорученням президента Асоціації ї та

виконує окремі повноваження президента за його дорученням чи за дорученням

правління Асоціації.

5.5.3. Рішення президента Асоціації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як дві третини членів Асоціації.

5.5.5. Президент Асоціації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

5.5.5.1. за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;

5.5.5.2. при неодноразовому порушенні вимог Статуту Асоціації;

5.5.5.3. якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.5.6. У разі, якщо президент Асоціації не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Асоціації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Асоціацією.

5.5.7. У випадках дострокового припинення повноважень Президента, його функції тимчасово виконує віце-президент.

5.5.8. Віце-президент обирається Загальними зборами Асоціації на три роки.

5.5.9. Віце-президент безпосередньо підпорядкований Президенту, Правлінню і Загальним зборам та виконує їхні рішення згідно статуту.

5.5.10. У випадку тривалої відсутності чи непрацездатності Президента Віце-президент тимчасово виконує його функції, користується всіма правами та несе всі обов’язки Президента Асоціації, що передбачені Статутом.

 6. НАГЛЯДОВА РАДА

 6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Асоціації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше двадцяти дійсних членів Асоціації та створюється у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами Асоціації.

6.2. Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Асоціації.

6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи Президентом Асоціації.

6.4. Наглядова рада обирається з числа дійсних членів Асоціації в складі голови ради та двох членів ради строком на два роки. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Загальними зборами Асоціації члени Наглядової ради.

6.5. До повноважень Наглядової ради належать:

6.5.1. внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Асоціації;

6.5.2. складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Асоціації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Асоціації;

6.5.3. проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Асоціації;

6.5.4. надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;

6.5.5. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;

6.5.6. затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.6. Очолює Наглядову раду голова, який:

6.6.1. керує роботою Наглядової ради;

6.6.2. скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;

6.6.3. підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

6.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

6.8. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Правління Асоціації з правом дорадчого голосу.

7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ та розгляду скарг

 7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені членом (членами) Асоціації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення президента Асоціації подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також президента Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також президента Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - подається до президента Асоціації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги президентом Асоціації - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Асоціації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Асоціації ї (групи членів Асоціації).

7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 8.1. Асоціація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Асоціація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів навчальні семінари, конференції, презентації, обмін досвідом, конкурси, змагання, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8.5. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо, відправляти у

відрядження закордон як своїх членів та постійних працівників, так і залучених спеціалістів для участі в освітніх та наукових заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог

чинного законодавства.

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ

 9.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Асоціації.

9.2. Відокремлені підрозділи Асоціації у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Асоціації призначаються Загальними зборами строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Асоціації.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Асоціацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Асоціації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень.

9.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Асоціації для реалізації завдань Асоціації.

9.5.2. Звертатися до керівних органів Асоціації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Асоціації.

9.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Асоціації (без права голосу, якщо не є членом правління).

9.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Асоціації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Асоціації.

9.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Асоціації рішення керівних органів Асоціації.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Асоціації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Асоціації.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Асоціація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Асоціації.

 10. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ.

 10.1. Асоціація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Асоціації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Асоціація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Асоціації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Асоціації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Асоціації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Асоціації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Асоціації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Асоціації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.6. Асоціації несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Асоціації зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Асоціації зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Асоціацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як ¾ присутніх членів Асоціації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 12.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється за рішенням громадської організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Асоціації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7.У разі припинення Асоціації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

 _____________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 _____________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Прошито та пронумеровано 16 стор.

 

Голова установчих зборів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter
Facebook
Pinterest
Linkedin
Tumblr
VKontakte
powered by social2s